ဆလုိင္း – မုိင္ အေမးအေျဖ

၁။ “ဆလုိင္း” ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ဟာ ဘာလဲ။
ေျဖ = “ဆလုိင္း” ဆုိတဲ့ ခ်င္းေ၀ါဟာရရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ “ရဲစြမ္းသတၱိႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ သားေကာင္းေယာက်္ား” ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ “မုိင္” ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ဟာ ဘာလဲ။
ေျဖ = “မုိင္” ဆုိတာကေတာ့ “သားေကာင္း ရတနာမ်ားကုိ ေမြးဖြားေပးမည့္ ေမြးဖြားေပးေသာ မိန္းမျမတ္” လုိ႔ ခ်င္းလုိ အဓိပၸါယ္ ရပါတယ္။

၃။ “ဆလုိင္း – မုိင္” ဆုိတာ ဘာလဲ။
ေျဖ = “ဆလုိင္း – မုိင္” ဆုိတာကေတာ့ ဒီေန႔ေခတ္ ခ်င္းလူငယ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြရဲ႕ အမည္နာမ အေရွ႕မွာ “အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈ သစ္” တစ္ရပ္အေနနဲ႔ အသုံးျပဳလာၾကတဲ့ “အမ်ိဳးသားသေကၤတ” တစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်င္းလူငယ္ ေယာက်္ားမ်ားရဲ႕ အမည္နာမ ေရွ႕မွာ “ဆလုိင္း”၊ ခ်င္းလူငယ္ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ အမည္နာမအေရွ႕မွာ “မုိင္” ရယ္လုိ႔ “ခ်င္း” အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီး အမွတ္သေကၤတအျဖစ္ သုံးစြဲၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၄။ “ဆလုိင္းနဲ႔ မုိင္” ကုိ ခ်င္းလူငယ္ေတြရဲ႕ အမည္နာမအေရွ႕မွာ အသုံးျပဳလာၾကျခင္းအားျဖင့္ ဘယ္လုိ ထူူးျခားမႈရွိပါသလဲ။
ေျဖ = ယေန႔ခ်င္းလူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြဟာ “ဆလုိင္းနဲ႔ မုိင္” ကုိ အသုံးျပဳၾကျခင္းအားျဖင့္ က်ယ္၀န္းလွတဲ့ ေဒသအသီးသီးမွာ ျပန္႔ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကၿပီး၊ အမည္မွည့္ေခၚပုံနဲ႔ ဘာသာစကား သုံးႏႈန္းမႈျခင္း ေျမာက္ျမားစြာ ကြဲျပားေနခဲ့ၾကတဲ့ ခ်င္းမိသားစု၀င္ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး “တစ္မိသားစု၀င္တည္းျဖစ္ေၾကာင္း” အလြယ္တကူ သိရွိႏုိင္ၾကပါတယ္။
ယခင္ကဆုိယင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားရဲ႕ အမည္မွည့္ေခၚပံု ကြဲျပားျခားနားမႈ၊ ဘာသာ စကားကဲြျပားမႈ၊ ေနရာေဒသ ကြဲျပားမႈေတြ ေၾကာင့္၊ မိမိတုိ႔ရဲ႕ အမ်ဳိးသားအခ်င္းခ်င္း မသိရွိခဲ႔ၾကတဲ႔အျဖစ္ေတြ မၾကာခဏႀကဳံေတြ႔ခဲ႔ရပါတယ္။
ဆလုိင္း-မုိင္ဆုိတာ ခ်င္းမ်ဳိးဆက္သစ္ေတြရဲ႕ အမည္ေရွ႕မွာ “ယဥ္ေက်းမႈ” အသစ္အေနနဲ႔ အသံုးျပဳလာတဲ႔ အမ်ဳိးသား သေကၤတတစ္ခု ျဖစ္တယ္။
ခ်င္းလူမ်ဳိးတုိင္း ဆလုိင္း-မုိင္ကုိ ေလးေလးနက္နက္ သံုးစဲြလာၾကတဲ႔အခ်ိန္မွာေတာ႔ အားကစားေလာက၊ ဂီတေလာက၊ အႏုပညာနယ္ပယ္၊ ေက်ာင္းသားေလာက၊ ၀န္ထမ္းေလာက အစရွိတဲ႔ အသုိင္းအ၀ို္င္း အသီးသီးမွာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အမ်ဳိးသားခ်င္း အလြယ္တကူ သိရွိႏုိင္ၾကၿပီး အားေပးစရာ၊ ဂုုဏ္ယူစရာ၊ ယုိ္င္းပင္းစရာ ရွိရင္လည္း တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ပုိမုိလြယ္ကူစြာ သိရွိနီးစပ္ခြင့္ကုိ ရရွိႏုိင္ၾကပါတယ္။

၅။ “ဆလုိင္းနဲ႔ မုိင္” ကုိ သံုးစဲြျခင္းအားျခင့္၊ ခ်င္းလူငယ္ေတြရဲ႕ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈကို ေဖာ္က်ဴးတယ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါသလား။
ေျဖ = ဟုတ္ပါတယ္၊ ေဒသအသီးသီးမွာ ကြဲကြဲျပားျပား ေနထုိင္ၾက ရတဲ႔ ခ်င္းမိသားစု၀င္ေတြကုိ “ဆလုိင္း-မုိင္” ေ၀ါဟာရ ၂ ခုက စုစည္း ေပးလုိက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ဒီေ၀ါဟာရ ၂ ခုကုိ သံုးစြဲ႐ုံနဲ႔ ခ်င္းအမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကုိ မရရွိႏုိင္ေသးပါဘူး။
“ဆလုိင္း-မုိင္” ကုိ ဒီေန႔ခ်င္းလူငယ္ေတြ အသံုးျပဳလာ ျခင္းဟာ ခ်င္းလူငယ္ေတြအတြက္ ဘံုေ၀ါဟာရအသံုးအေဆာင္ တစ္ရပ္ကုိ ပုိင္ဆုိင္လာတဲ႔ “ပထမ” အဆင့္မွာပဲ ရွိပါတယ္။ တနည္း အားျဖင့္ “ဆလုိင္း-မုိင္” ဆုိတာ (UNIFORM) (တသမတ္တည္း ျဖစ္ေပၚမႈ) ဒါမွမဟုတ္ (UNIFORMITY) (တသမတ္တည္းျဖစ္ ျခင္း တဆင္တည္းတူညီျခင္း) ဆုိတဲ႔ တဆင့္မွသာ ရွိပါတယ္။ ဒီပထမအဆင့္မွာ ခ်င္းလူငယ္ေတြ အေနနဲ႔ (UNIFORMITY) အဆင့္ကုိ ရယူပုိင္ဆုိင္ၿပီးတဲ႔အျပင္၊ ဒုတိယအဆင့္ျဖစ္တဲ႔ “ဆလုိင္းမုိင္ စိတ္ဓာတ္” ကုိ ပုိင္ဆုိင္ရယူႏုိင္ၾကမွ သာလွ်င္ တကယ္နက္႐ႈိင္းတ႔ဲ စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး (UNITY) ကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၆။ “ဆလုိင္း-မုိင္ စိတ္ဓာတ္” ဆုိတာဘာလဲ။
ေျဖ = ဒီေမးခြန္းကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျဖဆုိႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ “ေဒသစဲြ မ်ဳိးႏြယ္စဲြ စိတ္ဓာတ္” ဆုိတာေတြ အရင္ရွင္းရပါလိမ္႔မယ္။ ေဒသစဲြ စိတ္ဓာတ္ဆုိတာ မိမိရဲ႕ေနထုိင္ရာ မိမိမ်ဳိးႏြယ္တုိ႔ရဲ႕ က်က္စား ရာေဒသ ေသးေသးႏုပ္ႏုပ္ကုိသာ ျမင္ၿပီး မိမိရဲ႕ေဒသ ေကာင္းစား ေရးတစ္ခုထဲကုိသာ ပဓာနထားအာ႐ုံစူးစုိက္တဲ႔ စိတ္ဓာတ္ျဖစ္ပါ တယ္။ တနည္းဆုိရရင္ တစ္စုတစ္ေ၀းတည္းဆုိတဲ႔ ခ်င္းတစ္မ်ဳိးသားလံုးရဲ႕ မိသားစုအျမင္ေတြကုိ မဆုပ္ကိုင္ပဲ ေမ႔ေလ်ာ႔ဖယ္ရွားထားၿပီး၊ ခ်င္းမိသားစု၀င္ေတြရဲ႕တုိးတက္မႈ၊ စည္းလံုးမႈကုိ မုိက္မုိက္မဲမဲ ဟန္႔တားေနတဲ႔သမုိင္းရဲ႕ ဆုိးေမြအျမင္ေဟာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေဒသစဲြ/မ်ဳိးႏြယ္စဲြ စိတ္ဓာတ္ဟာ “ဆလုိင္းမုိင္ စိတ္ဓာတ္” ဆုိတဲ႔ ခ်င္းမိသားစု၀င္ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ျပဒါးတစ္လမ္း သံတစ္လမ္း လံုးလံုးလ်ားလ်ား ကဲြျပားဆန္႔က်င္ေနပါတယ္။ ဒီမတူညီတဲ႔အျမင္ (စိတ္ဓာတ္) ႏွစ္ခုဟာ တစ္ခုက စိတ္ဓာတ္ေရးရာ၊ အေတြးအေခၚေရးရာဆုတ္မႈကို ျပၫႊန္းေနၿပီး၊ တစ္ခုက စိတ္ဓာတ္ ေရးရာ အေတြးအေခၚေရးရာ တုိးတက္မႈကုိ ေဖာ္က်ဴးေနပါတယ္။ ဆလုိင္းမုိင္စိတ္ဓာတ္ဟာ ခ်င္းမိသားစု၀င္အားလံုးရဲ႕ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈ၊ စည္းလံုးညီၫႊတ္မႈကိုလုိလားတဲ႔ “တိုးတက္တဲ႔” စိတ္ဓာတ္ပဲျဖစ္ ပါသည္။
ဆလုိင္းမုိင္စိတ္ဓာတ္ဟာ ေခတ္ေဟာင္းကုိခ်န္ထားၿပီး ေခတ္သစ္ကုိ ေတာင္းဆုိဦးတည္ျပဳေနတဲ႔ စိတ္ဓာတ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

၇။ ဆလုိင္းမုိင္ စိတ္ဓာတ္ဟာ ခ်င္း သမုိင္းရဲ႕ေတာင္းဆုိမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာတယ္လုိ႔ အခုိင္အမာ ေျပာလုိ႔ရပါသလား။
ေျဖ =  ရပါတယ္။ ပေ၀သဏီ ေရွးခ်င္းဘုိးေဘးေတြေခတ္မွာ ပုိင္ဆုိင္လာခဲ႔တဲ႔ “တစ္မိ  တစ္၀မ္း စိတ္ဓာတ္ေတြ”၊ ဘာသာစကား တစ္ခုတည္းကိုသာ ေျပာဆုိသံုးႏႈန္းခဲ႔တ႔ဲ လွပမြန္ျမတ္တဲ႔ အတိတ္ေခတ္ေတြဟာ – ေတာေတာင္ေရေျမ ပထ၀ီအေနအထားနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ ပေရာဂ အသီးသီးေၾကာင့္၊ မိသားစု အစည္းေျပခဲ႔ၿပီး ဘာသာစကားမွအစ စိတ္ဓာတ္၊ အျမင္ေရးရာ ေတြမွာလည္း တစ္မ်ဳိးတစ္ဘာသာ တရြာတပုတ္ဆန္းခဲ႔ၾကပါတယ္။
အရင္ကပုိင္ဆုိင္ခဲ႔တဲ႔ “တစ္မိတစ္၀မ္း စိတ္ဓာတ္” ေတြ ေပ်ာက္သုဥ္းၿပီးတဲ႔ ေခတ္ကာလဟာ အက်ည္းတန္ဆုိး၀ါးၿပီး ရွည္လ်ားတဲ႔ သမုိင္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ကုိ ခ်င္းမိသားစု၀င္ေတြ ျဖတ္သန္း ခဲ႔ၾကရတာပါ။
ခ်င္းလူ႔သမုိင္း တစ္ေလွ်ာက္မွာ ျပန္လည္စုစည္းဖုိ႔ အတြက္ သူ႔ေခတ္သူ႔အခါ သူ႔အေျခအေနအရ အမ်ဳိးမ်ဳိးႀကိဳးပမ္းခဲ႔ၾက ပါတယ္။ ပေ၀သဏီက ပုိင္ဆုိင္ခဲ႔တ႔ဲ မိသားစုစိတ္ဓာတ္ေကာင္း ေတြကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ “လုိအပ္” ေနခဲ႔ပါ တယ္။
ဒီ “လုိအပ္မႈ” သည္ပင္လွ်င္ သမုိင္းရဲ႕ေတာင္းဆုိမႈ ျဖစ္တယ္လုိ႔ အခုိင္အမာ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ဒီသမုိင္းရဲ႕ ေတာင္းဆုိမႈကုိ ျဖည့္စည္းႏုိင္ေရးအတြက္ ဒီကေန႔ “ဆလုိင္း-မုိင္” လူငယ္မ်ဳိးဆက္ေတြက “ဆလုိင္းမုိင္စိတ္ဓာတ္” ဆုိတဲ႔ ခ်င္းမိသားစု၀င္ စိတ္ဓာတ္ကုိ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ “ဆလုိင္း-မုိင္ စာေပ” ေတြဟာ လဲြပ်က္သုဥ္းခဲ႔တ႔ဲ မိသားစုစိတ္ဓာတ္ေတြ ျပန္လည္ရွင္သန္ ႀကီးထားဖုိ႔အတြက္ သမုိင္းရဲ႕ေတာင္းဆုိမႈအရ ေပၚထြန္းလာရပါတယ္။

၈။ “ဆလုိင္းမုိင္စာေပ” ဆုိတာဘာလဲ။
ေျဖ = “ဆလုိင္း-မုိင္စာေပ” ဆုိတာကေတာ႔ ခ်င္းမိသားစုစိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ရွင္သန္ေရးအတြက္ အေတြးအျမင္သစ္ေတြကုိ ေဖၚထုတ္တဲ႔ စာေပျဖစ္ပါတယ္။ မည္သည့္ ဘာသာစကား (ခ်င္း၊ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္…) နဲ႔ပဲ ေရးသည္ျဖစ္ေစ “ခ်င္းမိသားစု၀င္ေတြ ျပန္လည္စုစည္းေရး၊ “ခ်င္းမိသားစုစိတ္ဓာတ္” ရွင္သန္ႀကီးထြားေရး အတြက္ ေရးသား၊ လႈံ႕ေဆာ္၊ တုိက္တြန္းတဲ႔-ေဆာင္ပါး၊ ၀တၳဳ၊ ကဗ်ာ၊ ကာတြန္း၊ စာၫႊန္႔စတဲ႔စာေပအားလံုးကို ၿခံဳငံုၿပီး “ဆလုိင္းမုိင္စာေပ” လုိ႔ တင္စား ေခၚေ၀ၚၾကတာျဖစ္တယ္။

၉။ “ဆလုိင္း” နဲ႔ “မုိင္” ေ၀ါဟာရဟာ မည္သည့္ ခ်င္းအမ်ဳိး ႏြယ္တုိ႔ရဲ႕ ဘာသာစကားျဖစ္ပါသလဲ။
ေျဖ = ေျမျပန္႔ေဒသေန အ႐ႈိခ်င္း ညီအစ္ကိုတို႔ရဲ႕ ေ၀ါဟာရပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ အခုေခတ္ (ဆလုိင္းမုိင္ေခတ္) အေနနဲ႔ေျပာမယ္ ဆုိရင္ “ဆလုိင္းမုိင္” ဆုိတဲ႔ေ၀ါဟာရဟာ ခ်င္းမိသားစု၀င္အားလံုး ပုိင္ဆုိင္တဲ႔ ေ၀ါဟာရပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေ၀ါဟာရကုိ ေတာင္ေပၚ – ေျမျပန္႔ – ေတာင္ပုိင္း ေျမာက္ပုိင္း ေနရာအႏွံ႕ အသံုးျပဳလာၾကတဲ႔ အခ်ိန္ကစၿပီး၊ ဒီေ၀ါဟာရ ကုိ ခ်င္းမိသားစု၀င္အားလံုးရဲ႕ ဘုံပုိင္ေ၀ါဟာရအျဖစ္ သိမ္းၾကံဳးလုိက္ တယ္လုိ႔ ဆုိရပါလိမ္႔မယ္။
ဒီေန႔ဆလုိင္းမုိင္ လူငယ္ေတြဟာ “ဆလုိင္းမုိင္” အေတြးအေခၚကုိ စြဲကုိင္ၾကၿပီး ေျမျပန္႔ရယ္၊ ေတာင္ေပၚရယ္၊ ေတာင္ပုိင္းရယ္၊ ေျမာက္ပုိင္းရယ္-ဟုိဖက္ဒီဖက္ကစ ခဲြျခားတဲ႔ စိတ္ဓာတ္ (ေဒသစိတ္ဓာတ္)ကို တစ္စတစ္စ ဖယ္ရွားလာ ၾကၿပီး ျဖစ္တဲ႔အျပင္၊ သမုိင္းက ေတာင္းဆုိေနတဲ႔ ဘံုဘာသာစကား (ဘံုစကား)ကုိလည္း အျမင္သစ္ေတြနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ ရွာေဖြေနၾကပါၿပီ။

၁၀။ “ဆလုိင္းမုိင္စိတ္ဓာတ္” ရဲ႕အရင္းအျမစ္ဟာဘာလဲ။
ေျဖ = ခ်င္းလူ႕အဖြဲ႔အစည္းမွာ ဘာသာ မ်ဳိးကဲြေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ ရွိတဲ႔အေလွ်ာက္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေတာင္ေပၚခ်င္းေဒသ ေတြ အလုိက္မိမိတုိ႔ရဲ႕ ဘာသာစကားအရ က်ား/မ အမည္ေရွ႕မွာ သေကၤတမ်ဳိးကြဲေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးေပၚေပါက္ခဲ႔ပါတယ္။
(Taang-Lia, Pa-Nu, Val-Leng) … စသည္ျဖင့္ ေဒသအလုိက္ အကဲြကဲြအျပားျပား စတင္အသံုးျပဳလာ ၾကသည္။ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔ျဖတ္သန္းခဲ႔ၿပီး ၁၉၇၃ ခု ႏွစ္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ခ-စ-ယ အစည္းအေ၀းတစ္ခုမွာ ဒီလုိမ်ဳိးကဲြ သေကၤတေတြကို အသံုးျပဳမဲ႔အစား အားလံုးဘံုအျဖစ္အသံုးျပဳႏုိင္မဲ႔၊ “အသံုးျပဳသင့္တဲ႔” က်ား/မ သေကၤတတစ္ခုခုကုိ သတ္မွတ္ဖုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကတယ္…။
အဲ႔ဒီအစည္းအေ၀းမွာ (Salai-Mai) သာလွ်င္ ခ်င္းလူငယ္ေတြရဲ႕ “ဘံု” ပုိင္ဆုိင္မႈ ေ၀ါဟာရ သေကၤတျဖစ္သင့္တယ္ ဆုိတာကုိ အမ်ားစုက လက္ခံခဲ႔ၾကပါတယ္။ ၁၉၇၄-ခုႏွစ္ ေမာင္မယ္ သစ္လြင္ႀကိဳဆုိပြဲမွာ စတင္အသံုးျပဳခဲ႔ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ တရား၀င္မေၾကျငာႏုိင္ခဲ႔ပါဘူး။ ၁၉၇၇ -ခုႏွစ္ ခစယ အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာမွ ပီပီျပင္ျပင္ ျဖစ္လာၿပီး ေၾကးမံုသတင္းစာမွာ သတင္းတစ္ခုအျဖစ္ တိတိက်က် ပီပီျပင္ျပင္ ျဖစ္လာခဲ႔ပါတယ္။
အရင္က (Taang-Lia, Pa-Nu, Val-Leng) … စသည္ျဖင့္ ေဒသအလုိက္ သံုးစြဲၾကတဲ႔ “ေဒသသံုး” သေကၤတ ေ၀ါဟာရေတြကို “စြန္႔လႊတ္ၿပီး (Salai-Mai) ကုိ တခဲနက္ ေထာက္ခံအသံုးျပဳလာၾကပါတယ္။
မိမိတုိ႔ရဲ႕ ေဒသသံုး သေကၤတေတြ၊ မိမိတုိ႔အသီးသီးရဲ႕ ေဒသစြဲႏွစ္သက္မႈေတြကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး “ဘံုစိတ္ဓာတ္” စခန္းကို ေရာက္လာႏုိင္ၾကတာမုိ႔ ေဒသစဲြသမုိင္းအေမြေဟာင္းေတြကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား တြန္းလွန္စြန္႔လွဴႏုိင္တဲ႔ “ဆလုိင္း မိုင္စိတ္ဓာတ္” ကို ပုိင္ဆုိင္စဲြကုိင္ႏုိင္လာၾကတာျဖစ္တယ္။
ဒီလုိ ေဒသစဲြႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈ၊ ေရြးခ်ယ္မႈေတြကို စြန္႔လႊတ္ႏုိင္တ႔ဲ “စိတ္ဓာတ္သစ္”ကို အစဲြျပဳၿပီး၊ ဒီလုိစိတ္ဓာတ္မ်ဳိးကုိ ဒီေန႔ခ်င္း လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြက “ဆလုိင္းမုိင္စိတ္ဓာတ္” လုိ႔ တင္စားေခၚေ၀ၚသမုတ္ လုိက္တာပါပဲ။
တနည္းအားျဖင့္ ခ်င္းလူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြဟာ ခ်င္းလူ႔သမုိင္းမွာ က႑သစ္တရပ္ကုိ စတင္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ႔ၿပီး ခ်င္းလူ႔ အဖဲြ႔အစည္းရဲ႕ (Renaissance) “ဥာဏ္သစ္ေလာင္း” ေခတ္တစ္ခု အစခ်ီခဲ႔တာပါပဲ။

၁၁။ “ဆလုိင္းမုိင္စိတ္ဓာတ္” ေပၚထြန္းလာတာကုိ ခ်င္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕  (Renaissance) လုိ႔ အမွန္တကယ္ ခုိင္ခုိင္မာမာ သတ္မွတ္လုိ႔ရသလား။
ေျဖ = ဒီလုိပဲ အခုိင္အမာ သတ္မွတ္ႏုိင္ပါတယ္ (Renaissance) ဆုိတဲ႔ ေ၀ါဟာရရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကုိက (Rebirth) ျပန္လည္ေမြးဖြားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဆလုိင္းမုိင္စိတ္ဓာတ္ဆုိတာ ေရွးခ်င္းဘုိးေဘးေခတ္ မိသားစုစိတ္ဓာတ္၊ တခုတည္းေသာစိတ္ဓာတ္၊ တစ္မ်ဳိးတည္းေသာ ဘာသာစကား ထြန္းကားခဲ႔တဲ႔ သမုိင္းေခတ္ဦးကာလ၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဘုိးေဘးေခတ္မွာရွိခဲ႔ၿပီးသား ပုိင္ခဲ႔ျပီးသား “ဘံုစိတ္ဓာတ္၊ ဘံုဘာသာစကား” ဆုိတာေတြ ျပန္လည္ေမြးဖြား ရွင္သန္လာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီစိတ္ဓာတ္ဟာ အသစ္ေတြ႔ရွိခ်က္၊ အသစ္တီထြင္မႈ မဟုတ္ဘူး၊ မေတာ္တဆ ေပၚေပါက္လာတဲ႔ ကိစၥလဲ မဟုတ္ပါဘူး။
အိပ္မက္ေယာင္ၿပီး ထေအာ္တာလဲ မဟုတ္ပါဘူး။ ေရွးခ်င္းဘုိးေဘးေတြရဲ႕ တစ္မိတစ္၀မ္းတည္း “မိသားစုစိတ္ဓာတ္” ျပန္လည္ေမြဖြားျခင္း (Rebirth, Renaissance) ဥာဏ္သစ္ ေလာင္းျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေရွးခ်င္းဘုိးေဘးေတြ ပုိင္ဆုိင္ခဲ႔တဲ႔ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ အေျခခံအားျဖင့္ ဘာမွကြာျခားမႈမရွိပါဘူး၊ တစ္ခုပဲျခားနား၊ ထူးျခားတာ ရွိပါတယ္။ ဒီစိတ္ဓာတ္ကုိ “ဆလုိင္းမိုင္ စိတ္ဓာတ္” ရယ္လုိ႔ တင္စားၿပီး ေ၀ါဟာရတခုအားျဖင့္ သတ္မွတ္ သမုတ္ေခၚေ၀ၚခဲ႔ၾကတဲ႔ အခ်က္တစ္ခု၊
ဘံုစိတ္ဆုိတာ လူမ်ဳိးတုိင္းမွာ ကုိယ္စီရွိတဲ႔သဘာ၀ ပုိင္ဆုိင္မႈျဖစ္တဲ႔အေလွ်ာက္
“အသင္းအဖဲြ႔ကမဟုတ္။
ဦးေဆာင္သူရယ္လုိ႔လဲမလုိမရွိ။
ဖဲြ႔စည္းျခင္းလဲမမည္” တဲ႔ ေခတ္သမုိင္းရဲ႕ ေမြးထုတ္ေပးတဲ႔ အရာကိစၥ(႐ုိး႐ုိးစင္းစင္း) တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၂။ “ဆလုိင္းမုိင္” ဆုိတာ အစအဦးက ေျမျပင္ေန “အ႐ႈိခ်င္းအႏြယ္၀င္” တုိ႔ရဲ႕ ေ၀ါဟာရျဖစ္ၿပီး၊ အခုေခတ္မွာေတာ႔ ခ်င္းအမ်ဳိးသားအားလံုးပုိင္ ျဖစ္တယ္လို႔ဆုိခဲ႔ပါတယ္။ ဒါကုိ ပီပီျပင္ျပင္ သိလုိပါတယ္။
ေျဖ = ၁၉၃၅ ခုႏွစ္တုန္းက သရက္ၿမဳိ႕မွာ ေျမျပန႔္ခ်င္း ညီအစ္ကုိတုိ႔ရဲ႕ “နယ္ေပါင္းစံုအစည္းအေ၀းတစ္ခု” ေခၚယူက်င္းပၿပီး၊ ခ်င္းေတြရဲ႕ အမည္နာမေရွ႕မွာ ခ်င္းမွန္းသိေအာင္ (တစ္မိသားစု၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္သေကၤတ တစ္ခုသတ္မွတ္ဖုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကပါတယ္။)
“ဆလုိင္းမုိင္”ဆုိတဲ႔ သေကၤတေ၀ါဟာရကုိ ခ်င္းတုိ႔ရဲ႕ က်ား/မ သေကၤတအျဖစ္ နာမည္ေရွ႕မွာ အသံုးျပဳမႈဟာ၊ ဒီအစည္းအေ၀းႀကီးကေန ေပၚေပါက္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေ၀ါဟာရဟာ၊ အ႐ႈိခ်င္းေတြရဲ႕ ဘာသာစကားမွာ အရင့္အရင္ (ေရွး) ကတည္းက ရွိၿပီးသားျဖစ္ေပမဲ႔၊ နာမည္ေရွ႕မွာ အသံုးျပဳခဲ႔ျခင္း မရွိခဲ႕ၾကပါဘူး။ ေတာင္ေပၚေဒသမွာ ဒီလုိသေကၤတ အသီးသီးစတင္တဲ႕ ၁၉၆၅-ခုႏွစ္ထက္ အႏွစ္ ၃၀ ေစာပါတယ္။ ခ်င္းလူငယ္မ်ားရဲ႕ “ဘံု” သံုးေ၀ါဟာရ တစ္ခုရွာေဖြၾကတဲ႔ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္နဲ႔ စာရင္ အႏွစ္ ၄၀ ေစာပါတယ္။
အဲဒီအႏွစ္ ၄၀ ကာလမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုအ၀ွမ္းမွာ “ဆလုိင္းမုိင္” ဆုိရင္ ခ်င္း (ေျမျပန္႔ခ်င္းမွန္း) လူတုိင္းသိေနၾကပါၿပီ။ အႏွစ္ ၄၀ ဆုိတာ ရာစုႏွစ္တခုရဲ႕ “ထက္၀က္” နီးနီးရွိပါတယ္။
အမ်ားသိၿပီး နားလည္ၿပီးျဖစ္တဲ႔ “ဆလုိင္း-မုိင္” ကို အားလံုး “ဘံု” သံုးအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္မွ သဘာ၀က် မယ္ဆုိတာကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ၾကတဲ႔အေလ်ာက္ “ဆလုိင္းမုိင္” ဆုိတဲ႔ သေကၤတကုိ “ဘံု” ပုိင္အျဖစ္ သိမ္းပုိက္လုိက္ၾကတာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေ၀ါဟာရဟာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားအားလံုးတုိ႔ရဲ႕ ပုိင္ဆုိင္မႈ “အမ်ဳိးသားပုိင္” ျဖစ္ပါတယ္။

၁၃။ “ဆလုိင္းမုိင္လႈပ္ရွားမႈ” ဟာ ခ်င္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ကဲြျပားမႈေတြကုိ စုစည္းေပးတယ္လုိ႔ဆိုေပမဲ႔ ၁၉၇၇ ခု၊ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ဆလုိင္းမုိင္ျပႆနာေၾကာင့္ စည္း႐ုံးမႈ ေတာ္ေတာ္ပ်က္ျပားခဲ႔ရတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ မွန္ပါသလား။
ေျဖ =     ဂ မွားတယ္။
ဂ ဆလုိင္းမုိင္ျပႆနာ လံုး၀မရွိခဲ႔ပါဘူး။
တဦးနဲ႔တဦး နားလည္မႈကြာျခားတာေတာ႔ ရွိခဲ႔ပါတယ္။ အျငင္းပြားမႈကေလးေတြလည္း ရွိခဲ႔ပါတယ္။
ဒီလုိ အျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ ကမၻာ႔အေတြးအေခၚ သမုိင္းနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အေသးအဖဲြ႔ ကိစၥပါပဲ။ အေတြးအေခၚ သစ္တစ္ခု ေပၚထြန္းတုိင္း ေပၚထြန္းတုိင္း ဒီလုိကိစၥမ်ဳိး ရွိစၿမဲ ဓမၼတာပါပဲ။
ဒါေပမဲ႔ အဲဒီအသစ္ေတြဟာ မွန္ကန္တယ္၊ ႐ုိးသား တယ္၊ တကယ္တမ္း လူသား၀န္းက်င္ကုိ အက်ိဳးျပဳတယ္ လက္ေတြ႕ က်တယ္ဆုိရင္ တစ္ေန႔တစ္ခ်ိန္မွာ အားလံုးက လက္ခံလာၾကတာ ခ်ည္းပါပဲ။
ဒီေန႔ “ဆလုိင္း-မုိင္” တုိးတက္မႈကုိ လုိလားတဲ႔ စည္းလံုးမႈကုိ လုိလားတဲ႕၊ ႐ုိးသားစြာ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ တဲ႔ ခ်င္းလူငယ္တုိင္းက (အသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ အသံုးမျပဳသည္ျဖစ္ေစ) နားလည္ သေဘာေပါက္ၾကပါမယ္။
ဒါတင္မကပါဘူးကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အမိျပည္ေထာင္စု အတြင္းေနထိုင္ၾကတ႔ဲ အျခားတုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကုိ ေတြကိုယ္တုိင္က “ဆလုိင္း-မုိင္” ဆုိရင္ “ခ်င္း” ဆုိတာကုိ လက္ခံ ေနၾကပါၿပီ။
အခုကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ဘ၀ကုိ စာနာေထာက္ထားတဲ႔ ေျမျပန္႔ ညီအစ္ကုိေတြကုိယ္တုိင္ရဲ႕ အားေပးကူညီမႈကုိ ခံယူေနပါၿပီ။
ဒါေၾကာင့္ “ဆလုိင္း-မုိင္” လႈပ္ရွားမႈဆိုတာ ခ်င္းလူ႕အဖဲြ႔အစည္းထဲမွာ “ျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္ ေပၚထြန္းလာတာ မဟုတ္ပဲ” နာတာရွည္ေဒသစြဲ သမုိင္းျပႆနာမ်ားေပးတဲ႔ “ေသာ႔ခ်က္” သာလွ်င္ ျဖစ္ပါတယ္။
က်ဥ္းေျမာင္းတဲ႔ ေဒသစဲြစိတ္ဓာတ္ကုိသာမက၊ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ႔ အမ်ဳိးသားေရး အျမင္ေတြကိုပါ အျမစ္ပါ တြန္းလွန္ေနတဲ႔ “ဆလုိင္းမုိင္လႈပ္ရွားမႈ” ဟာ စည္းလံုးမႈ ပ်က္ျပားခြင့္ေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

၁၄။ “ဆလုိင္း-မုိင္ အေတြးအေခၚ” ကုိ ေလ႔လာဖုိ႔ လုိပါသလား။
ေျဖ = “ဆလုိင္း-မုိင္ အေတြးအေခၚ” ဆုိတာ စာတစ္ေစာင္တစ္တြဲ က်မ္း၀န္တခုအျဖစ္ ေပထက္အကၡရာ တင္ရေလာက္ေအာင္ မရွိပါဘူး။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးရဲ႕ အေတြးအေခၚလဲ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဒီအေတြးအေခၚကုိ ေလ႔လာဖုိ႔ အလြယ္ဆံုးနည္းလမ္းကေတာ႕ ဆလုိင္း-မုိင္ ခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္၀င္ေတြရဲ႕ ႏွလံုးသားထဲကုိ နက္နက္႐ုိင္း႐ုိင္း ၀င္ေရာက္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။
“ဆလုိင္း-မုိင္ အေတြးအေခၚ”ဆုိတာဦးေႏွာက္ထဲ ယို္စီးတဲ႔ အရာကိစၥမဟုတ္ပဲ ဒီေန႔ေခတ္ ခ်င္းလူငယ္ မ်ဳိးဆက္သစ္ ေတြရဲ႕ ႏွလံုးသားထဲမွာ ကိန္းေအာင္းေနတဲ႔ စိတ္ဓာတ္သာလွ်င္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆလုိင္းမုိင္အေတြးအေခၚဟာ ထာ၀ရရွင္သန္ေနမွာ ပါပဲ။

၁၅။ ခ်င္းေတြရဲ႕ နာမည္ေရွ႕မွာ ဘံုသေကၤတအျဖစ္ “ဆလုိင္း၊ မုိင္”လုိ႔ အသံုးျပဳျခင္းဟာ အျခားေ၀ါဟာရေတြျဖစ္တဲ႔ (Taang Lia, Pa Nu, Val Leng) ေတြကိုသံုးဖုိ႔ မသင့္ေတာ္လုိ႔ လား၊ မေကာင္းလုိ႔လား။
ေျဖ = ၁၉၇၃-ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ခ.စ.ယ အစည္းအေ၀းမွာ ဘံုေ၀ါဟာရကို စတင္ေဆြးေႏြးခဲ႔တုန္းက မည္သည့္ခ်င္းေ၀ါဟာရကုိ သတ္မွတ္အသံုးျပဳရမယ္ဆုိၿပီး၊ မူေသသတ္မွတ္ရန္ ရည္ရြယ္မႈ မရွိခဲ႔ပါဘူး။ မည္သည့္ခ်င္းေ၀ါဟာရကုိမဆုိ တစ္ခုခုကုိသာ သင့္ေတာ္ရင္သင့္ေတာ္သလုိ ဘံုေ၀ါဟာရ၊ ဘံုသေကၤတအျဖစ္ အေျခခံၿပီး သတ္မွတ္ သံုးစြဲၾကဖို႔ အေျခခံထား ေဆြးေႏြးခဲ႔တာသာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအစည္းအေ၀းႀကီးမွာအေျခအတင္ အျပန္အလွန္ တင္ျပ၊ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြး၊ ျငင္းခံုၾကၿပီး ခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စုေတြရဲ႕ နာမည္ ေရွ႕မွာ အသံုးျပဳေနၾကတဲ႔ အမွတ္သေကၤတေတြ အသီးသီးအနက္ “ဆလုိင္း-မုိင္” ကို ခ်င္းတစ္မ်ဳိးသားလံုးရဲ႕ သေကၤတအျဖစ္ အသံုးျပဳသင့္ေၾကာင္း အမ်ားက သေဘာတူလက္ခံ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္တစ္ခုရဲ႕ အမည္သေကၤတဟာ သက္ဆုိင္တဲ႔မ်ဳိးႏြယ္စု တစ္ခုထဲရဲ႕ ပုိင္ဆုိင္မႈဆုိတဲ႔ အဆင့္ကေန အမ်ဳိးသားသေကၤတ (တစ္မ်ဳိးသားလံုးရဲ႕ ပုိင္ဆုိင္မႈ) အျဖစ္ အဆင္ျမင့္ က်ယ္၀န္းလာခဲ႔ၿပီး၊ က်န္တဲ႔အျခားမ်ဳိးႏြယ္ ၀င္အသီးသီးရဲ႕အမည္ သေကၤတေတြဟာ ၿမဳိ႕နယ္၊ မ်ဳိးႏြယ္၊ ေဒသကုိ လုိက္ၿပီး အသံုးျပဳၾကတဲ႔ သေကၤတအဆင့္မွသာ က်န္ရစ္ခဲ႔ၾကပါတယ္။
မ်ဳိးဆက္သစ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာလည္း မ်ဳိးႏြယ္စဲြ အသံုးျပဳမႈေတြကို ခ်န္ရစ္ခဲ႔ၿပီး၊ ဆလုိင္းမုိင္ဆုိတဲ႔ ေ၀ါဟာရနဲ႔အတူ အေရွ႕ကို တစ္လွမ္းတုိးႏုိင္ခဲ႔ၾကပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ “ဆလုိင္းမုိင္” ဆိုတဲ႔ ေ၀ါဟာရသည္သာ “အေကာင္း” ျဖစ္မယ္၊ အျခား ေ၀ါဟာရေတြဟာ မေကာင္းဘူးလုိ႔ ဆုိလုိရင္း လံုး၀မရွိပါဘူး၊ ဆလုိင္းမုိင္ဆုိတာ ေ၀ါဟာရလုပြဲလည္း မဟုတ္ဘူး။ အထက္ကေျပာခဲ႔တဲ႔ အစည္းအေ၀းအရ ဘံုအျဖစ္ အသံုးျပဳမယ့္ ေ၀ါဟာရတစ္ခုကုိ အမ်ားသေဘာတူညီမႈနဲ႔ မဆံုးျဖတ္ ႏုိင္တဲ႔ကာလတခုလံုး (အသီးသီး)ဟာ မ်ဳိးႏြယ္အလုိက္ အသံုးျပဳမႈဆုိတဲ႔ အဆင့္တန္းတူအဆင့္တန္းမွာပဲ ရွိေနခဲ႔ပါတယ္။
ဒါေပမဲ႔ “ဆလိုင္းမိုင္” ဟာ အမ်ားသေဘာတူ ဘံုုပုိင္ဆုိတဲ႔ ေနရာကုိ ရရွိႏုိင္ခဲ႔တဲ႔အတြက္ “ခ်င္းတစ္မ်ဳိးသားလံုးပုိင္” သေကၤတအျဖစ္ အဆင့္ျမင့္က်ယ္ျပန္႔လာရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေကာင္း/မေကာင္းဆုိတာဟာ ေ၀ါဟာရစကားလံုးအရ၊ ခြဲျခားေျပာဆုိ သတ္မွတ္လုိ႔မရပါဘူး။ ဘံုပုိင္ျဖစ္လား၊ မျဖစ္ဘူးလား၊ အမ်ားသံုးလား၊ မ်ဳိးႏြယ္သံုးလား၊ ညီၫြတ္ေရးလား၊ ကြဲျပားေရးလား ဆုိတာေပၚမွာသာ ေကာင္း/မေကာင္းဆုံုးျဖတ္ခဲြျခား ေ၀ဖန္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအျမင္႐ႈေဒါင့္အရ “ဆလုိင္း-မုိင္” (ဘံုေ၀ါဟာရ သေကၤတ) သာလွ်င္ ခ်င္းလူမ်ိဳးအတြက္ အေကာင္းဆံုး အသင့္ေတာ္ဆံုးသံုး ရမဲ႔ ေ၀ါဟာရျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါတယ္။

၁၆။ အ႐ႈိခ်င္းႏြယ္၀င္တုိ႔ရဲ႕ ပါးစပ္သမုိင္းအရ (Salai Mai)   ဆုိတဲ႔ ေ၀ါဟာရဟာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတုိ႔ရဲ႕ တုိးတက္ရာ တုိးတက္ေၾကာင္းအတြက္ အသံုးျပဳၾကဖုိ႔ (Mother God) က ေပးလာျခင္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဘယ္လုိိနားလည္ လက္ခံထားၾကပါသလဲ။
ေျဖ = ဘာသာ ေဗဒပညာရွင္တုိ႔ရဲ႕အဆိုအရ စကားလံုုး ေ၀ါဟာရေတြဟာ ၎င္းတုိ႔ရဲ႕ ကုိယ္ျပဳရာ အရာ၀တၳဳ (သုိ႔မဟုတ္) စိတ္၊နာမ္ ခံစားမႈျဖစ္စဥ္တုိ႔နဲ႔ သီးျခားကင္းလြတ္ၿပီး ေပၚေပါက္လာ တယ္လုိ႔ ဆုိၾကပါတယ္။ စကားလံုး ေ၀ါဟာရေတြဟာ အမွတ္ အသား၊ သေကၤတသက္သက္သာလွ်င္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖြင့္ဆုိၾကပါ တယ္။ ဒါဟာ ဒီေန႔ေခတ္သစ္ ဘာသာေဗဒ ပညာရွင္တုိ႔ရဲ႕ အဆုိျဖစ္ ၿပီး အထက္ပါအဆုိဟာ ဒ႑ရီဆန္တဲ႔ အဆိုသာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒ႑ာရီပံုျပင္ေတြဟာလည္း၊ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ ဘဏ္တုိက္ထဲက ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တပါးပါပဲ။
ဒါေပမဲ႔ ဒီေန႔မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြက “ဆလုိင္းမုိင္” ဆုိတာကုိ ေ၀ါဟာရအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဓိပၸါယ္ အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေျခခံၿပီး လက္ခံသံုးစဲြၾကတာ မဟုတ္ပဲ “အသံုးျပဳမႈ” အတုိင္းအတာနဲ႔ ျဖစ္တ႔ဲ “ဘံုသံုး (ညီၫြတ္ေရး) ေ၀ါဟာရျဖစ္ျခင္း” ဆုိတဲ႔အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး အေလးအနက္ထား သံုးစြဲၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၇။ “ဆလုိင္းမုိင္” အသံုးျပဳမႈ အတုိင္းအတာနဲ႔ အလားအလာ ဘယ္လုိရွိပါသလဲ။
ေျဖ = စာရင္းဇယားအရ အေရအတြက္ ေကာက္ယူတင္ျပဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ေပမဲ႔ ခ်င္းျပည္နယ္ရဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းမွာ ဆလုိင္းမုိင္ကုိ လက္ခံအသံုးျပဳသူေတြ ရွိေနၾကပါတယ္။ အသံုးျပဳမႈ အနည္းအမ်ား ကြာျခားမႈရွိတာကလဲြရင္လံုး၀သံုးစြဲ သူမ႐ွိတဲ့ ၿမဳိ႕နယ္ မရွိပါဘူး။
ဒါေပမဲ႔ ဆလုိ္င္းမုိင္ လႈပ္ရွားမႈ စတင္ခဲ႔တဲ႔ ဒီ(၁၀) စုႏွစ္အတြင္း သေဘာေပါက္ လက္ခံအသံုးျပဳမႈဟာ တစ္စတစ္စ က်ယ္ျပန္႕ေနတာကို လက္ေတြ႔သိရွိျမင္ေတြေနရပါတယ္။
အခ်ိန္ဆုိတာ အယူအဆသစ္ရဲ႕ ဘက္ေတာ္သားအျဖစ္ သစၥာရွိရွိ ထာ၀စဥ္ ရပ္တည္ေလ႔ရွိပါတယ္။
ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ ေခတ္ေဟာင္း အေမြဆုိးရဲ႕ ေလာင္းရိပ္ ေအာက္ကေန မ႐ုန္းထြက္ႏုိင္ၾကေသး တဲ႔ မ်ဳိးဆက္ေဟာင္း (OLD GENERATION) နဲ႔ အဲဒီမ်ဳိးဆက္ ေဟာင္းရဲ႕ တားဆီး ပိတ္ဆုိ႔ဟန္႔တားမႈကုိ ခံေနၾကရတဲ႔ ႐ုိးသားတဲ႔ မ်ဳိးဆက္ သစ္ေတြဟာ “ဆလုိင္း-မုိင္” ရဲ႕ အႏွစ္သာရကုိ မသိက်ဳိးကြၽန္ ျပဳလုိ႔မရ၊ တစ္စတစ္စသိရွိလာၾကၿပီ ျဖစ္တဲ႔အတြက္ “ဆလုိင္းမုိင္” အသံုးျပဳမႈ အတုိင္းအတာဟာ ေနာင္ အသစ္အသစ္ေသာ ေပၚထြန္းဦးမဲ႔ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြ အထိ ေကာင္းမြန္ေတာက္ပတဲ႔ အလားအလာ ေတြကို ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ၾကပါၿပီ။
ဆလုိင္းမုိင္စိတ္ဓာတ္ရဲ႕ မြန္ျမတ္ျမင့္မားတဲ႔ အရွိန္ အဟုန္ေတြဟာ လာလတၲံ႕ေသာ အနာဂတ္ခ်င္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြက္ သစ္လြင္တဲ႔ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာကုိ မုခ်မလြဲ ေဆာင္က်ဥ္းေပးမယ္ဆိုတာကို အခုိင္အမာ ယံုၾကည္လုိ႔ရပါ ၿပီ။

(ေအာက္ခ်င္းငွက္ (VAKOK) စာစဥ္ အတြဲ (၂) အမွတ္ (၃) (၃၄-ႏွစ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔အထူး ထုတ္) အတြဲ (၃) အမွတ္ ၁း၂ တြင္ ေဖၚျပခဲ႔ေသာ ဆလုိင္-မုိင္ အေမးအေျဖကို ခ်င္းမဂၢဇင္း ၁၉၈၁-၈၂ တြင္ ျပန္လည္ ျဖည့္စြတ္၍ တင္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။ )

If you like this blog please take a second and subscribe to my rss feed

Tags:

Comments: 175 comments

All the fields that are marked with REQ must be filled

468

Leave a reply

Name (Req)

E-mail (Req)

URI

Message